กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ (FTIPC) ให้ความสำคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้อยู่ร่วมกับชุมชนเเละสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มฯปิโตรเคมีกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งปัจจุบัน เเละอนาคต
  2. เพื่อให้ชุมนเเละอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเเละเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มโอกาสในการเเข่งขันกับต่างประเทศได้
  4. เพื่อช่วยเหลือ เเละร่วมกันเเก้ไขปัญหาต่างไในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการ
  5. เพื่อเป็นตัวเเทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการร่วมเเสดงความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบทั้งจากเวทีในประเทศ เเละต่างประเทศ กรอบการดำเนินงานกลุ่มฯปิโตรเคมี วาระปี 2555 - 2557

กรอบการดำเนินงานกลุ่มฯปิโตรเคมี วาระปี 2561 - 2563