กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Vision / Mission

 


วิสัยทัศน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ (FTIPC) ให้ความสำคัญการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้อยู่ร่วมกับชุมชนเเละสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มฯปิโตรเคมีกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งปัจจุบันเเละอนาคต
  2. เพื่อให้ชุมชนเเละอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเเละเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเพิ่มโอกาสในการเเข่งขันกับต่างประเทศ
  4. เพื่อช่วยเหลือเเละร่วมกันเเก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการ
  5. เพื่อเป็นตัวเเทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการร่วมเเสดงความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบทั้งจากเวทีในประเทศเเละต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี