กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

FTIPC Committee Meeting 2023

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่จัดประชุม
1

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
(การประชุมสามัญประจำปี 2566)

13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Akira Hall โรงแรม YUU Residence & Connext Sriracha ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
2 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ

3 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
4 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
5 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ
6 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ