กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical industry Club

EN    TH  

Update : Date 2020-06-17 | Time 16:35 PM

     วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความร่วมมือโครงการ Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics ณ เซ็นทรัล วิลเลจ ภายใต้ความร่วมมือกันอย่างบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม อาทิ มือวิเศษ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น
     ซึ่งกิจกรรมแรกภายใต้โครงการคือ "ถังวนถุง" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะพลาสติก 12 ชนิด และวนขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่หลุดรอดไปยังหลุมฝังกลบให้น้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และภายในงานยังมีพิธีส่งไม้ต่อตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสานพลังความร่วมมือนี้ต่อไป