logo Default FTIPC

Petrochemical

Member Login
Remember Login
Register l Forgot Password?
Follow Us

FTIPC E-Newsletter

เอสซีจี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ความตกลงว่าด้วยการค้า สินค้าของอาเซียน

ความตกลงว่าด้วยการค้า สินค้าของอาเซียน

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในตอนที่ผ่านมากล่าวถึง ความตกลงว่าด้วยการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) โดยเน้นเรื่องการลดเเละยกเลิกภาษีภายในอาเซียนในตอนนี้จะว่าด้วยเรื่องมาตรการที่มิใช่ภาษี

ในปัจจุบันกล่าวได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียยนเดิม 6 ประเทศได้ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ช่ภาษีเสร็จสิ้นไปเเล้ว โดยในส่วนของไทยได้ยกเลิกโควต้าภาษีสินค้าเกษตร 23 รายการให้เเก่อาเซียนไปเเล้ว ส่วน CLMV นั้น อาจต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากการยอมให้ CLMV มีเวลาที่มากกว่านั้น อาเซียนเห็นว่าเป็นการให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษเเละเเตกต่างสำหรับประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่านั่นเอง สำหรับเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ ATIGA กำหนดให้อาเซียยนต้องดำเนินการตามเเผนงานการทำงาน เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่โปร่งใส คาดการณ์ได้ เเละเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีเขตการค้าเสรีอาเศียน (AFTA Council) ได้รองรับแผนงานการทำงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Facilitation Work Programme) เเล้ว รวมทั้งเห็นชอบให้ใช้ตัวชี้วัดจาก World Bank Ease of Doing Business ของ World Bank เป็นฐานในการพิจารณาตัวชี้วัดของอาเซียน

ในเรื่องกฎระเบียบทางเทคนิค ATIGA เน้อนเรื่องการปรับประสานมาตรฐานเเละกฎระเบียบต่างๆเเละการดำเนินการตามความตกลง เพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน อาทิ ความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เเละอิเล็กทรอนิกส์ เเละความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียนสำหรับเครื่องสำอาง

ATIGA ยังครอบคลุมถึงเรื่อง มาตรการสุขอนามัยเเละสุขอนามัยพืช โดย ATIGA กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนด้านนี้ขึ้น เพื่อเเลกเปลี่ยนข้อมูล เเละเเก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยเเละสุขอนามัยพืช รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกตั้งศูนย์ประสานงานในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งในส่วนของไทย ประเด็นดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ (มกอช.)

นอกจากนั้นเเล้ว ATIGA ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งเเละดำเนินการในเรื่องระบบศุลกากรหน้าต่างเดียว (ASEAN Single Window : ASW) ตามบทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว เเละพิธีสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกประเทศอาเซียนบางประเทศก็ได้เริ่มใช้ ASW ตามรูปแบบที่อาเซียนตกลงกันเเล้ว ตั้งเเต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เเละมีเป้าหมายจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นภายในปี 2555

อาเซียนยังได้สนใจประเด็นเรื่อง เเหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการได้รับหรือได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆภายใต้ ATIGA โดยได้นำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองมาใช้ในรูปแบบโครงการนำร่อง ซึ่งระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่ได้รับสถานะเป็น certificated exporter รับรองเเหล่งกำเนิดสินค้าของตนได้เอง โดยบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เริ่มดำเนินโครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตั้งเเต่ปี 2553 ไทยดำเนินการตั้งเเต่ปลายปี 2554 เเละล่าสุด อินโดนีเซีย ลาว เเละฟิลิปปินส์ ก็ได้เร่ิมต้นดำเนินโครงการนำร่องระบบดังกล่าวเเล้วเช่นกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 9-12 ส.ค.55
   
 
QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER, ZONE D, 2ND FL, 60 NEW RACHADAPISEK RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110.
TEL: FAX:   E-MAIL : info@ftipc.or.th
COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED